حکم روزه غیر قضایی در صورت وجود روزه قضا

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم روزه غیر قضایی در صورت وجود روزه قضا
سؤال:

اگرفردی خود روزه قضا دارد آیامیتواند روزه قضای پدر و مادر را بگیرد یا نیت روزه نذر کند یا روزه استیجاری قبول کند وقبل از روزه خود آنها را انجام دهد؟

پاسخ:

گرفتن روزه قضای پدر و روزه استیجاری مانعی ندارد اما روزه تبرعی و نذری در صورتی که مانع انجام روزه خودش باشد جایز نیست.