حکم سقط جنین

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم سقط جنین
سؤال:

سقط جنینی که به نظر قطعی پزشک حاذق دچار معلولیت جسمی یا ذهنی هست چه حکمی دارد؟

پاسخ:

جایز نیست.