حکم شک در پرداخت بدهی

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم شک در پرداخت بدهی
سؤال:

سلام

فردی چندسال پیش ازطلافروشی طلاخریده ومبلغی به اوبدهکارشده واحتمال میدهدبدهی اش رانداده است ولی یقین نداردوفروشنده هم یادش نیست حال۱ وظیفه فروشنده وخریدار مذکورچیست(باتوجه به اینکه درطی این چندسال فروشنده اگرطلبی داشت مطالبه میکرد) ؟۲ وبدهی احتمالی مذکوررابایدبه قیمت روزحساب کنندیاهمان قیمت خریداگربه مصالحه راضی نشدند؟

پاسخ:
  1. در فرض مذکور مصالحه کنند
  2. برای اطمینان از برائت ذمه باید فروشنده را راضی کند