حکم فطریه مهمان

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتحکم فطریه مهمان
سؤال:

۱.اگر فردی قبل از غروب روز آخر ماه رمضان به منزل شخصی مهمان شود اما از خرج خود افطار و شام بخورد با این حال زکات فطریه بر عهده ی صاحب خانه است و یا خود روزه دار

۲.اگر مردی قبل از اذان صبح غسل جنابت بر او واجب شد ه باشد حال تا اذان به عمد غسل نکرده و یا غسل او مشخص شده باشد که باطل بوده تکلیف روزه ی ان روز چیست؟

پاسخ:

۱. فطریه به عهده خود شخص است، چه با طعام صاحب منزل افطار کند چه با طعام خودش.
۲. در فرض غسل نکردن عمدی روزه او باطل است و قضا وکفاره هم واجب می شود ودر صورت باطل بودن غسل فقط قضا واجب است.