آگوست, 2021

  • 2 آگوست

    استحقاق مهریه در عقد موقت

    اگر مرد باخانم مطلقه صیغه یکساله بخواند اما زن یکطرفه بعد سه ماه بدون اینکه فسخ کند با فرد دیگری ازدواج کند مهریه تعلق میگیرد؟