حکم نوشیدن ماءالشعیر

استفتائاتدسته بندی: طهارتحکم نوشیدن ماءالشعیر
سؤال:

حکم ماء‌الشعیر بدون الکل که در کشورهای اسلامی تهیه می شود و در اغلب با مقدار بسیار ناچیزى از الکل مثل ۲% و کمتر الکل تهیه شده و مسکر نبودن آن محرز مى‌‌باشد چیست؟

اگر مقدار الکل از این هم کمتر باشد، چه؟

لازم به ذکر است که الکل موجود در این نوع آبجو به آن از بیرون تزریق نشده بلکه طى فرایند تخمیر خود بخود تولید مى‌‌شود و پس از آن تحت فشار از آن خارج شده و درصد ناچیزى که گفته شد در آن باقى مى‌‌ماند.

پاسخ:

چنانچه مصداق آب جو (فقاع) باشد هر چند درصد الکل آن کم باشد، شرب آن حرام است.