حکم ورزشهایی مثل بوکس

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم ورزشهایی مثل بوکس
سؤال:

سلام ۱) آیا ورزشهایی مثل بوکس که دارای ضررقابل توجه بدنی هستنداگرداعی عقلایی برآن باشدیابدون داعی امابا تراضی جایزاست ۲) درهرصورت چه حلال وچه حرام باشنداگرقبل بازی توافق وتراضی باشدکه دیه هرخسارتی راساقط کنندآیا ابراء دیه قبل تحقق خسارت صحیح است(اسقاطیا ایجاب مالم یجب صحیح است)؟ تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- اقدام به هر عملی که احتمال ضرر داشته و موجب جنایت بر نفس و یا طرف مقابل باشد جایز نیست.
۲- اسقاط دیه قبل از وقوع جنایت اثری نداشته و مفید فایده نیست؛ مگر اینکه بعد از وقوع جنایت ذمه جانی ابراء شود.