خسارت به خودروی دیگران

استفتائاتدسته بندی: بیعخسارت به خودروی دیگران
سؤال:

سلام.

اگربه ماشین دیگری خسارت بزنیم وبعدبیمه یاخودمان جبران خسارت کنیم آیاصاحب ماشین می تواند شرعا خسارت دیگری طلب کند بابت اینکه ماشینش تصادفی محسوب می شود وازاین جهت کاهش قیمت پیداکرده جبران خسارت دومی اگرجنبه قانونی پیداکرده باشد؟

آیاخسارت زننده شرعامی توانداستنکاف ورزد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
در مفروض سؤال، بعید نیست که ضامن تنزل قیمت باشد؛ اگر چه مصالحه کردن أحوط است.