آگوست, 2021

  • 17 آگوست

    خمس ملکی که برای تفریح خریداری شده

    ۱.اگرفردی جهت تفریح باغی بخرد همانند داشتن خانه درحد شان جزء مؤونه است وخمس ندارد؟ .۲ اگر میوه های باغ بیش از نیاز شخصی اش باشد وبفروشد آیا باید خمسش را بعد گذشت سال بدهد؟