خیار در عقد نکاح

استفتائاتدسته بندی: فقهیخیار در عقد نکاح
سؤال:

سلام آیا زنی بعد عقد یا عروسی راجع به مهریه در دائم و اجرت درموقت میتواند

۱.مدعی غبن شود.

۲.درصورتیکه عرف او را تصدیق کند میتواند مطالبه مهر و اجرت دلخواه یا اجره المثل مهر واجرت کند؟

پاسخ:

غیر از خیارات منصوبه در باب نکاح (عیب، تدلیس وشرط) سایرخیارات از جمله خیار غبن در عقد نکاح جاری نمی شود.