خیار فسخ کارگران

استفتائاتدسته بندی: فقهیخیار فسخ کارگران
سؤال:

سلام.حکم شرعی این درآمد را می خواستم بدانم. بنده برای یک شرکت کاریابی در تهران به صورت غیرحضوری کارمی کنم که در زمینه ی جذب کارگر شهرستانی برای رستوران هافعالیت دارد.کسانی که ازطریقشرکت جذب کارشوندظرف یک هفته الی ده روزبعدازشروع به کارمبلغ ۵۰۰هزارتومان ازحقوق ماه اول که سه میلیون است را به شرکت باید بدهند بابت حق الزحمه کاریابی.کار بنده این است که در سایت دیوار شهرستان هابرای جذب کارگرآگهی میزنم وتماس های زیادی دارم وتعدادی میایندتهران وازطریق شرکت جذب کارمیشوندوازآن۵۰۰پورسانت بنده۱۰۰هزارتومان است.برخی ازکارگرهابه من زنگ میزنندومیگویندشما حقوق ۳تومن گفتی کارفرمامیگه دو و هفتصدمیدم.یامیگن درموردجای خواب کارفرمایه پتوی کثیف داده میگه کف آشپزخانه بخواب.وخلاصه بعضی ازکارگران متوجه میشوندآن چیزی که درعمل سرکارمیبینند با آن چیزیکه شرکت کاریابی به من ومن به آنان گفته ام یکی نبوده وبعضی هاکار رارهاکرده وبه شهرستان برمیگردند.یامیگن کار زیادمیکشن چندکاروازیک نفرمیکشند. آیاچنین درآمدی برای بنده حرام وشبهه داراست یانه؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
چنانچه عمل مطابق قرارداد نباشد کارگر خیار فسخ دارد و تخلف از قرارداد کارفرما موجب تضییع حق واسطه نمی شود؛ مگر اینکه واسطه علم به تخلفات مذکور داشته باشد.