دیه زن و مرد

استفتائاتدسته بندی: فقهیدیه زن و مرد
سؤال:

سلام،
همان گونه که مستحضرید ، دیه زن دراعضا تا ثلث بامرد برابر است ودربیش از ان به نصف تقلیل می یابد ،
سوال این است که ایا زن می تواند برای جلوگیری از تقلیل دیه بعض از ان را ببخشد وبعض دیگررا بگیرد؟
متشکرم.

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
حکم دیه به محض تحقق جنایت مستقر می باشد و بخشیدن بعد از  آن تاثیری در میزان دیه نخواهد داشت.