رباگیرنده جاهل به احکام معاملات بوده

استفتائاتدسته بندی: بیعرباگیرنده جاهل به احکام معاملات بوده
سؤال:

سلام ۱ فردی ربا می داده یا می گرفته ولی جاهل به حکم یا موضوع بوده حال تکلیف او نسبت به پولهای که داده یاگرفته چیست۲بنابر فرضی که قبل ازعلم به ربا تراضی بوده حال بعد علم به ربا آیا طلب رضایت باز هم واجب و لازم است؟ باتشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- تمام اموال ربوی باید به صاحبان آن برگردانده شود و در صورت ناشناس بودن با اجازه حاکم شرع از طرف آنها تصدق شود.
۲- در هر صورت ربا حرام بوده و پول اخذ شده باید مسترد شود و رضایت طرفین کفایت نمی کند؛ حتی در فرض مذکور.