می, 2021

  • 4 می

    روزه در محل سکونت سابق

    سلام آقا ، من می خواهم یک سال بپرسم که آیا روزه این شخص در شهر سابقش صحت دارد وقتی سه ماه پیش شهرش را ترک کرد و به شهر دیگری رفت …؟