روزه کسی که شغل اش در سفر است اما بار آخر به هدف غیر از شغل سفر می کند

استفتائاتدسته بندی: فقهیروزه کسی که شغل اش در سفر است اما بار آخر به هدف غیر از شغل سفر می کند
سؤال:

سلام علیکم ۱فردی شغلش درسفراست و مصداق کثیرالسفراست حال اگر یک روزبه محل کارش جهت صله رحم برود (نه کار) در آن روز حکم نمازوروزه اش چیست و اگر قبل ازظهر به آن محل میخواهد برود باید باحالت روز ه برود و برگردد چه قبل ظهربرگردد وچه بعدظهر؟

۲اگربه محل کاربه قصدکارو صله رحم هردوبرودنمازو روز ه اش چگونه است؟تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی 
سلام علیکم
۱- در فرض مذکور چنین فردی مسافر محسوب می‌شود.
۲- نمازش تمام و روزه‌اش صحیح است.