زدن فرزند جهت تربیت

استفتائاتدسته بندی: فقهیزدن فرزند جهت تربیت
سؤال:

سلام فردی به جهت تربیت فرزندوتشفی خاطرخود فرزندش رامی زندبه طوریکه پوست فرزند قرمز می شود ولی چندین ساعت بعد اثرقرمزی مرتفع می شودحال ۱)چه مقداردیه مدیون این فرزندمی شود۲) می تواندنیت کندآنچه خرج اومیکندومازادبرنفقه اوست به صورت قهری دیه اومحسوب شود۳)استحلال ازفرزندچه قبل بلوغ یابعدش میتواندموجب برائت ذمه این پدریامادرشودهرچندبایک دلجویی ساده باشد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- دیه قرمزی در صورت یک دینار نصف و در سایر اعضای بدن نصف آن است.
۲- در فرض مذکور نمی‌تواند به عنوان دیه محسوب کند.
۳-استحلال از فرزند بعد از بلوغ موجب برائت ذمه می‌شود