زمان عمل خیر برای اموات

استفتائاتدسته بندی: فقهیزمان عمل خیر برای اموات
سؤال:

سلام

به یاد بود پدرم ، شب های جمعه در منزل ایشان ، اعضای خانواده ،  نماز جماعت مغرب و عشا و یک شبانه روز کامل  نماز قضا برای ایشان می خوانند . اگر همین مراسم را در شب شنبه برگزار کنیم ، فضیلت آن فرقی می کند یا خیر ؟

پاسخ:

عمل خیر در زمان و مکان تفاوتی نمی کند اگر چه انجام آن در شب جمعه برای اموات مورد توجه است.