نوامبر, 2021

  • 9 نوامبر

    زمان عمل خیر برای اموات

    سلام به یاد بود پدرم ، شب های جمعه در منزل ایشان ، اعضای خانواده ،  نماز جماعت مغرب و عشا و یک شبانه روز کامل  نماز قضا برای ایشان می خوانند . اگر همین مراسم را در شب شنبه برگزار کنیم ، فضیلت آن فرقی می کند یا خیر …