می, 2020

  • 28 می

    سجده شکر

    سلام علیکم ۱) فردی درحال تشهدشک میکندکه تشهدرکعت آخرنمازعشا است یاتشهد نماز وتیره چه کند۲درحال سجده شک میکندسجده آخرنمازاست یاسجده شکربعدنماز، وظیفه اش چیست؟