شرط شیعه بودن در پرداخت کفاره و مانند آن

استفتائاتدسته بندی: فقهیشرط شیعه بودن در پرداخت کفاره و مانند آن
سؤال:

کدامیک از کفاره، فدیه، فطریه ، ردمظالم ومانند اینها را حتما باید به فقیر شیعه متدین داد وکدام را به هر فرقه از مسلمین غیرشیعه هر چند فاسق میتوان داد وکدام اسلام وتدین شرطش نیست فقط شرطش فقر است؟

پاسخ:

بنابر احتیاط واجب تمام موارد را باید به فقیر شیعه پرداخت کند.