شرط کردن نپرداختن مهریه در عقد ازدواج

استفتائاتدسته بندی: فقهیشرط کردن نپرداختن مهریه در عقد ازدواج
سؤال:

بنده وکیل دادگستری هستم مراجعه کننده ای داشتم که در شروط ضمن عقد نکاح دائم طرفین قید نموده اند که هیچ مهری بر ذمه زوج نیست.چنین شرطی صحیح است یا باطل؟

پاسخ:

چنین شرطی باطل است و موجب بطلان عقد می شود .