دسامبر, 2018

  • 5 دسامبر

    شستن البسه نجس با لباسشویی

    سلام. چنانچه کسی که جنب شده و شلوار و لباس زیر نجس خود را توسط ماشین لباسشویی بشوید آیا لباس ھا و فضای داخل ماشین لباسشویی پاک ھستند؟