شک در ادا یا قضا بودن نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیشک در ادا یا قضا بودن نماز
سؤال:

۱.فردی در رکعت دوم نمازش نمیداند نماز ادای ظهر میخواند یانماز قضای صبح را

۲.اگرمظنه دارد به یک طرف (ظهر ادا یا صبح قضا)دراین دوصورت وظیفه اش در وسط نماز چیست؟

پاسخ:

۱.درفرض سوال صحت نماز محل اشکال است.
۲.چنانچه مظنه به یک طرف دارد بنارا بر همان بگذارد.