شک در نجاست

سؤال:

من صبح موقع دستشویی رفتن دیدم تو شورتم طرف باسن دو تا لکه قهوه ای از عدس کوچکتر هس و از روش شلوار پوشیده بودم .ولی نمیدونم مدفوع هست یا خیر. در اینصورت لحاف و تشکم پاک هس یا خیر؟

پاسخ:

تا یقین به نجاست ندارد پاک است.