ضرر زدن به مال مغضوب

استفتائاتدسته بندی: فقهیضرر زدن به مال مغضوب
سؤال:

سلام ۱درغصب و مانندآن اگرغاصب یامضر، عین راردکندولی باوجودسلامت ازمالیت افتاده یا مالیتش کم شده آیا کافی است هرچند صاحب مال راضی نباشد  ۲درموادیکه باید قیمت روز را داد اگر قیمت روز تنزل یافته وظیفه اخذ به اشد احوال است یا باپرداخت قیمت فعلی بری الذمه می شویم هر چند

طلبکار راضی نباشد؟تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱و۲- چنانچه مال مغصوب از مالیت افتاده باشد به حکم تلف است و غاصب ضامن است ولی در مورد کاهش قیمت سوقیه به نظر ما در حکم تلف است حداقل باید با صاحب مال مصالحه کند.