ضمان در اتلاف مال

استفتائاتدسته بندی: فقهیضمان در اتلاف مال
سؤال:

با سلام. ۱) با توجـه به قاعده احسان (وماعلی المحسنین من سبیل) اگـر جان ،مال، عرض فردی در معرض تلف واقع شود و ما با اتلاف جزءی مانع ازتلف کلی او شویم ضمان ندارد؟
۲) این قاعده شامل اینکه با اتلاف جزءی به فردی مانع از تلف کلی فرد دیگر شویم هم می شود (یا این قاعده مربوط به رفع گناه است ودر هر دو صورت ضمان برمحسن است

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- در فرض مذکور ضامن نیست.
۲- قاعده مذکوره شامل مورد سؤال نمی شود و متلف ضامن است.