طلب حلالیت از تهمت

استفتائاتدسته بندی: فقهیطلب حلالیت از تهمت
سؤال:

در صورتی که یقینا استحلال از افتراء، موجب مفسده بزرگ تر شود، آیا باید جهت استحلال افتراء به شخص نسبت داده شده، مراجعه کرد؟ و اگر ظن و یا شک نسبت به مفسده بزرگ تر باشد، چه باید کرد؟

پاسخ:

بسمه تعالی
در مورد تهمت و افتراء واجب است از کسی که به او تهمت و افتراء زده است رفع تهمت و افتراء کند؛ از این رو لازم است تنها به کسانی که در نزد آنها تهمت را بیان کرده اعلام کند آنچه را گفته تهمت بوده است.