حکم حمل خمر

سؤال:

اینجانب وکیل پرونده با موضوعیت حمل ۱/۵ لیتر مشروبات هستم بعد از دستگیری، موکل از عمل خود پشیمان شده ،ایشان اقدام به اقامه نمازدر مسجد و همچنین کمک به خیریه می نماید که این موضوع، به تایبد امام جماعت مسجد و نمازگزارن مسجد و مسول خیریه رسیده آیا با توجه به اینکه توبه از موارد سقوط مجازاتی باشد. آیا با توجه به اعمال موکل، مجازات ایشان منتفی است؟

پاسخ:

حمل خمر حدمقرر در شرع مقدس ندارد و مجازات و حد در فرضی ساقط می شود که قبل از دستگیری توبه کرده و اصلاح شده باشد.