عدم تفحص لباس قبل از نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیعدم تفحص لباس قبل از نماز
سؤال:

سلام ۱) خونی غیرمعفو یا نجاستی چکید. نمیدانم به لباسم ریخت یا زمین به جهت اینکه شبهه موضوعیه بود بدون تفحص نماز خواندم دربین نمازیا بعد نماز نجاست رامشاهده کردم ۲) تفحصکردم نجاست به لباس ندیدم بین نماز یا بعد نماز نجاست را دیدم لطفا بفرمایید نماز با تفحص و بدون آن والتفات به نجاست در نماز و بعدنماز چه حکم دارد؟تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
چنانچه در بین نماز متوجه شود باید در همان بین نماز در صورت امکان لباس نجس را تعویض یا تطهیر یا از خود جدا کند به شرطی که سایر شرایط پوشش رعایت شده و صورت نماز حفظ شود و او را در حال نماز بداند؛ اما در صورتی عدم امکان اگر وقت داشته باشد باید نماز را قطع کرده و با لباس پاک نماز بخواند و در تنگی وقت خواندن نماز با لباس نجس مانعی ندارد و اگر بعد از نماز متوجه شده نماز او صحیح است.