عدم توان پرداخت کفاره و مانند آن

استفتائاتدسته بندی: فقهیعدم توان پرداخت کفاره و مانند آن
سؤال:

کفاره، فطریه، نذرمعین ومانند اینها اگر فردی قدرت ادایش را فعلا ندارد اگر ساقط میشود اگر بعد از چند سال تمکن یافت آیا تکلیف پرداخت دوباره میاید یا نه؟

پاسخ:

اگر هنگام تعلق وجوب در مورد موارد مذکور قدرت بر اداء آن نداشته باشد، وجوب پرداخت از او ساقط است ودر صورت تمکین در آینده نیز پرداخت لازم نیست و اما اگر زمان تعلق وجوب قدرت داشته و در زمان ادای آن عاجز شده باشد، در صورت تمکن مجدد باید کفارات وفطریه را به فقیر بپردازد.