عدول از نماز واجب به مستحب

استفتائاتدسته بندی: فقهیعدول از نماز واجب به مستحب
سؤال:

سلام

لطفابیان کنید درچه مواردی عدول از نماز واجب به مستحب تجویز شده به طوریکه در غیر این موارد مشروع نباشد

پاسخ:

در دو مورد می تواند از نماز واجب به مستحب عدول کند
۱.اگر مشغول نماز واجب باشد که در صورت اتمام آن به جماعت نمی رسد می تواند نیت نماز مستحب کند و بعد از سلام در رکعت دوم به جماعت شرکت کند
۲. در نماز ظهر روز جمعه فراموش کند که سوره جمعه بخواند می تواند نماز استحبابی نموده و بعد از آن نماز واجب را با سوره جمعه بخواند