فراهم کردن زمینه پرداخت رشوه و اغراء به جهل

استفتائاتدسته بندی: حقوقفراهم کردن زمینه پرداخت رشوه و اغراء به جهل
سؤال:

محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت الله یثربی (دام عزه) احتراما به استحضار عالی می رساند

در مواردی ماموران و ضابطین به کلی خاص و با سناریو سازی و بهره گیری از افراد معلوم الحال و یا با اجیرکردن برخی از متهمین و محکومین دارای سابقه و خبره در این امرزمینه پرداخت رشوه را برای متهمین فراهم می کنند و متعاقب آن اقدام به دستگیری و پرونده سازی می نمایند صرف نظر از این که این عمل با چه هدفی انجام می گردد و موجب امتنان خواهد بود نظر مبارک خود را پیرامون موضوع فوق اعلام و مرقوم فرمائید.

پاسخ:

اغراء به جهل دیگران جایز نیست.