فرق معامله اجباری با معامله اضطراری

استفتائاتدسته بندی: بیعفرق معامله اجباری با معامله اضطراری
سؤال:

با سلام. از منظر فقها معامله اجباری با معامله اضطراری چه فرقی دارد؟ و از نظر صحت آیا متفاوت هستند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
اجبار مصداق اکراه است و معامله مکره باطل است؛ ولی مضطر کسی است که به خاطر نیاز شدید معامله می کند که معامله او صحیح است.