فروش دین یا چک

استفتائاتدسته بندی: بیعفروش دین یا چک
سؤال:

فردی وارد کننده کالایی است. بعد از فروش اجناس خود به صورت ماجل، به خاطر نیاز به وجه نقد، چکهای حاصل از فروش اجناس خود را با کاستن ۳.۵ درصد از مبلغ چک به دیگری می فروشد. برخی از این چک ها برگشت می خورد و در تاریخ عدم وصول، مبلغ چک وجه المعامله فرض می شده و با آن چک های دیگری که حاصل از فروش کالای وارداتی است با کسر ۳.۵ درصد مورد معامله قرار می گیرد.آیا چنین معامله ای ربوی است؟

پاسخ:

معامله ربوی نیست و مانعی ندارد.