فسخ معامله با شرط

استفتائاتدسته بندی: فقهیفسخ معامله با شرط
سؤال:

در قرارداد واگذاری پمپ بنزین بصاحب پمپ بنزین الزام میکنند که یک قسط را هم اگر ندادی قرارداد فسخ میشود طرف خوش حساب بوده فقط در اثر مشکلاتی نمیتواند یک قسط را بپردازد حالا با استفاده از این اختیار قانونی می خواهند قراردادش را فسخ کنند ولی ایشان قبل از تشکیل هیئت داوری موفق میشود آن قسط راهم بپردازد آیا با این فرض میتوانند قراردادش را فسخ وامتیازش را لغو نمایند؟

پاسخ:

چنانچه فروشنده معامله مذکور را بر اساس شرط  ضمن عقد فسخ کرده باشد، پرداخت بعد از فسخ فروشنده موجب صحت معامله نخواهد بود