آوریل, 2021

  • 26 آوریل

    قطع ارتباط با همسر

    سلام علیکم آیا زن ازجهت فقهی رحم انسان محسوب می شودکه قطع ارتباط با او مشمول قطع رحم شود؟ تشکر