محاسبه سال خمسی

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتمحاسبه سال خمسی
سؤال:

سلام علیکم سال خمسی فـردی شهریورماه می باشد و هـرسال در اردیبهشت اقدام به خـرید برنجیک سال خانواده می کند.و قریب به ده سال هست برای برنج سال خمسی مجزا درنظرگرفته است.۱.آیا سال خمسی مجزا جایز هست یا مطلقا جایز نیست؟۲.در فرض عدم جایز بودن،تکلیف خمس های سابق چیست؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
۱ و ۲- تفکیک در مورد سرمایه مانعی ندارد.