محرمیت از راه شیردادن

استفتائاتدسته بندی: فقهیمحرمیت از راه شیردادن
سؤال:

اگر زنی شیرده که از زمان شیردهی او بیش از دوسال گذشته بخواهد بچه ای را که دوسالش نشده را با شرایطش شیردهد آیاچنین شیری هم موجب محرمیت میشود؟

پاسخ:

بلی، محرمیت حاصل می شود.