مستحبات سلام نماز، در نماز فرادی وجماعت

استفتائاتدسته بندی: نمازمستحبات سلام نماز، در نماز فرادی وجماعت
سؤال:

آیا در نماز فرادا یا جماعت اینکه گفته شده هنگام سلام نماز صورت را کمی به طرف راست و چپ بگردانیم و گفته شده این عمل مستحب است آیا چنین است؟

پاسخ:

در نماز فرادی و برای امام جماعت در نماز جماعت و ماموم در صورتی که کسی سمت چپ او نباشد، مستحب است که هنگام آخرین سلام نماز با چشمان خود به گونه ای که از قبله بر نمی گردد به طرف راست توجه کند . و اگردر سمت چپ ماموم کسی باشد مستحب است یک سلام دیگر با اشاره به چپ انجام دهد .