مسح پا

سؤال:

سلام

مسح پا از روی ناخن صحیح است یا باید از جلوی ناخن پا باشد ؟ آیا نماز فرد وسواسی باطل است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
بنابراحتیاط از سرانگشت پا مسح شود.
اگر شخص وسواسی در انجام افعال نماز به گونه ای عمل کند که لعب به آن باشد،نماز باطل است.