مسواک زدن در حال روزه

استفتائاتدسته بندی: فقهیمسواک زدن در حال روزه
سؤال:

سلام علیکم
۱) اگرفردروزه دارمسواک بزندوآب دهانش راتخلیه کندولی دهانش طعم خمیردندان بگیرد آیا فـرودادن آب دهان اشکال دارد۲) و همچنین جویدن آدامس بدون اینکـه محتوا وذرات انرافرودهدبرای اینکه دهانش خوش بو گردد و۳همچنین جویدن آدامس در حالیکه طعم نداردباحفاظت براینکه ذراتش فرونرود؟تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
۱- اگر همراه با ذرات خمیر دندان نباشد مانعی ندارد.
۲- در فرض مذکور مانعی ندارد.
۳- در فرض مذکور مانعی ندارد.