مصارف صدقه و رد مظالم

استفتائاتدسته بندی: فقهیمصارف صدقه و رد مظالم
سؤال:

مصارف صدقه و رد مظالم چه مواردی هستند؟

پاسخ:

در مورد صدقه مستحبی احتیاط این است که در فقرا و مساکین صرف شود و در مورد مصرف رد مظالم هم فقرا و مساکین می باشند