مصارف گوشت قربانی

استفتائاتدسته بندی: فقهیمصارف گوشت قربانی
سؤال:

سلام

آیا استفاده از تمام گوشت قربانی برای مصرف شخصی جائز است یا حتما باید بخشی از آنرا بین سایرین اعم از فقرا و همسایگان و غیرهم تقسیم کرد؟

پاسخ:

استفاده شخصی از گوشت قربانی مانعی ندارد،گرچه انفاق بین ارحام فقیر و همسایگان ترجیح دارد،مگر در قربانی حج که طبق آیات و روایات تقسیم خاص دارد