سپتامبر, 2021

  • 9 سپتامبر

    حکم لواط و حدّ آن

    سلام اگر دو نفر لواط کنند و فیلم مستهجن ببینند،آیا باید خود را برای اعدام تحویل دهند؟