مصداق لذت بردن از همسر

استفتائاتدسته بندی: فقهیمصداق لذت بردن از همسر
سؤال:

آیا اگر زن آلت شوهرش را در دست بگیرد و به حالت استمنا کردن آنقدر بازی کند تا شوهرش لذت ببرد و منی از او خارج شود مگر مرتکب گناه کبیره استمنا نشده است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
فرض مذکور مصداق استمناء نیست و مانعی ندارد.