معلق بودن نکاح به زمان آینده

استفتائاتدسته بندی: فقهیمعلق بودن نکاح به زمان آینده
سؤال:

آیا میتوان امروز صیغه عقد دایم یا موقت خوانده شود که دو نفر مثلا ماه دیگر به یکدیگر محرم شوند؟

پاسخ:

در عقد موقت مانعی ندارد ولی در عقد دائم جایز نیست.