معنی تفقه

سؤال:

لزوم خواندن فقه نیمه استدلالی در حوزه علمیه چیست ؟

آیا بهتر نیست بعد از اینکه نظرات مراجع معاصر را یاد گرفتیم همت خود را در فقه استدلالی گذاشته و طریقه استنباط و استدلال متقدیم و متاخیرین رو یاد بگیریم ؟

درصورت موافق بودن برای شروع در زمینه فقه استدلالی چه کتابی رو معرفی میکنید.

پاسخ:

فقه بمعنای فهم احکام از اساس و ریشه است و یاد گیری مساله بمعنای تفقه نیست و راه و رسم یاد گیری آن همان راه و رسم سنتی متداول در حوزه های علمیه می باشد.