مفهوم حدیث لکل قوم نکاح

استفتائاتدسته بندی: فقهیمفهوم حدیث لکل قوم نکاح
سؤال:

اینکه فرموده اند لکل قوم نکاح مقصود از قوم چه کسانی هستند؟

زیرا بعضی ازفرق منحرف فعلی مانند بهاییت ویاحتی کسانیکه خود را تابع آیین الهی بدانند شاید ازدواج با محارم را جایز بدانند در هر صورت موالید افراد مذکور وموالید مطلق کفار ومرتدین رامیتوان حلال زاده شمرد ؟

قاعده جامع در این مساله چیست؟

پاسخ:

این قاعده شامل همه ی ادیان و فرق ونحله ها می شود، اما شامل ازدواج فرد مسلمان با فردی ازاین فرق نمی شود.