منجمد کردن انسان مرده

استفتائاتدسته بندی: فقهیمنجمد کردن انسان مرده
سؤال:

آیا منجمد کردن انسانی که قانونا مرده است( قلب و ریه از کار افتاده و قابل بازگشت نیست) به امید اینکه پزشکی در آینده او را به زندگی بازگرداند جایز است؟

پاسخ:

بسمه تعالی
چنانچه شرعاً جزء اموات محسوب شود واجب است او را دفن کنند؛ ولی چنانچه شرعاً میت محسوب نشود مانعی ندارد.