موارد جواز ربا

استفتائاتدسته بندی: بیعموارد جواز ربا
سؤال:

سلام علیکم
درموارد جواز ربا دادن وگرفتن-۱بین الوالد و الولدشامل جد و جده و والده و نوه و نتیجه
-۲بین الزوج و الزوجه شامل عقد منقطع-۳بین المسلم و الکافر شامل انواع کافرازحربی،کتابی ،مرتد و غیرهم میشود؟تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
۱-مشهور جواز اخذ ربا بین والد و ولد و زوج و زوجه دائمه است؛ هرچند احتیاط در ترک است.
۲- اخذ ربا بنابر احتیاط واجب از کافر حربی جایز نیست؛ ولی بعد از وقوع معامله می توان از باب استنقاذ گرفت.
۳- اخذ ربا از کافر ذمّی نیز جایز نیست؛ لکن بعد از وقوع معامله از باب قاعده الزام گرفتن ربا مانعی ندارد.