موارد فسخ اجاره نامه

استفتائاتدسته بندی: بیعموارد فسخ اجاره نامه
سؤال:

۱-سلام. فردی دکانی را یکساله اجاره کرده بعدیکماه به دلیل عدم کاسبی آیا می تواند اجاره را فسخ کند؟

۲- اگردر قرارداد ذکری از این موضوع نشده باشد درچه صورت موجر می تواند وجهی در مقابل ضرر یا فسخ بگیرد و درکجا نمی تواند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱و۲- اجاره عقد لازم است و قابل فسخ نیست؛ مگر با تراضی موجر.